Gimnazjum

Nawigacja

Sport

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego

Kryteria oceny semestralnej z wychowania fizycznego obowiązujące  

w Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie

od roku szkolnego 2013/2014.

Ocena końcowa (semestralna lub roczna).

Punktacja

Ocena

Powyżej   15   punktów

Celująca

Od 12,0 – 15,0 punktów

Bardzo dobra

od  9,0 - 11,5 punktu

Dobra

od 7,0 – 8,5 punktu

Dostateczna

od 5,0 – 6,5 punktu

Dopuszczająca

Poniżej 5 punktów

Niedostateczna

 

 

W ocenie ucznia z wychowania fizycznego wzięto pod uwagę:

1)      Sprawność, umiejętności i wiadomości.

2)      Przygotowanie do zajęć.

3)      Aktywność  na  zajęciach.

4)      Zaangażowanie w krzewieniu i propagowaniu sportu.

5)      Udział w zajęciach nadobowiązkowych.

Ad.1. Sprawność, umiejętność i wiadomości.

Nauczyciel w ciągu semestru przeprowadza minimum 6 sprawdzianów z zakresu sprawności fizycznej, umiejętności technicznych i taktycznych oraz wiadomości podczas wszystkich obowiązkowych zajęć sportowych.

Określa odpowiednią liczbę punktów za dany sprawdzian, próbę. Średnia wszystkich zdobytych punktów cząstkowych stanowi liczbę punktów w tej dziedzinie na koniec semestru po zaokrągleniu do 0,5 pkt. (np. średnia 3,4 do 3,6 daje 3,5 pkt., średnia 4,0 do 4,3 daje 4,0 pkt., średnia 3,7 do 4,0 daje 4,0 pkt.)

Brak oceny ze sprawdzianu z winy ucznia (tj. odmowa podejścia do próby z lenistwa, nieprzystąpienie do sprawdzianu po kilku okazjach ze względu na stan zdrowia i osobiste zgłoszenie się do uzupełnienia zaległości w stosownym czasie) liczy się do średniej                  jako 0 pkt.

Ad. 2. Przygotowanie do zajęć.

Za każdy przypadek braku należytego stroju sportowego (tj. odpowiedniego obuwia tekstylnego na miękkiej gumowej podeszwie, spodenek i koszulki z krótkim rękawkiem albo dresów) lub niewłaściwej higieny stroju (zabrudzone podeszwy butów lub bardzo brudny czy podarty strój) nauczyciel zaznacza jednym minusem, co w przeliczeniu na punkty na koniec semestru będzie się przedstawiać następująco:

Ilość

Punktów

 

  4,0

 

  3,5 

 

  3,0

 

  2,5

 

  2,0

 

  1,5

 

  1,0

 

  0,5

 

   0,0

Ilość

Minusów

 

  0-3

 

   4

 

   5

 

   6

 

   7

 

   8

 

   9

 

 10-11

 

12 i więcej

 

Zwolnienia z ćwiczeń na poszczególnych lekcjach wychowania fizycznego mogą być jedynie na zaświadczenia lekarskiego lub pisemnej prośby rodziców czy opiekunów. W przypadku braku takiej prośby uczeń zobowiązany jest dostarczyć usprawiedliwienie                         na następnej lekcji. Niedostarczenie takiego usprawiedliwienia równoznaczne jest                              z otrzymaniem minusa za brak stroju.

Zwolnienia z zajęć rodzice lub opiekunowie zobowiązani są podpisywać czytelnie imieniem                i nazwiskiem.

Jednym z warunków otrzymania oceny bardzo dobrej i celującej jest aktywne uczestnictwo na zajęciach w wymiarze 80% ( nieobecność usprawiedliwiona na zajęciach oraz okresowe zwolnienia lekarskie nie będą brane pod uwagę).

 

Ad. 3. Aktywność na zajęciach.

Za aktywny udział w lekcjach, postawę „fair play” w grze, wyjątkowe zaangażowanie w ćwiczenia, skuteczność i przydatność w grze nauczyciel może nagrodzić „plusem”. Za trzy plusy uczeń otrzymuje 1 punkt. Przez taką aktywność można zdobyć maksymalnie 2 pkt.

            Za lenistwo w ćwiczeniach, niesportową postawę w grach, za przeszkadzanie                            i utrudnianie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, nieodpowiednie zachowanie, brak dyscypliny i nieprzestrzeganie zasad BHP oraz niehigieniczny tryb życia – uczeń może otrzymać „minus”, a otrzymanie trzech minusów, to strata jednego punktu.

            Ostateczna ilość punktów w tej dziedzinie na koniec semestru jest obliczana przez zbilansowanie liczby plusów i minusów. Jeżeli uczeń „zdobędzie” więcej minusów niż plusów, to wtedy otrzymuje pewną ilość punktów ujemnych, czyli odejmuje się te punkty                  od sumy punktów uzyskanych w innych dziedzinach.

Ad. 4. Zaangażowanie w krzewieniu i propagowaniu sportu.

            Uczeń ma możliwość, poprzez swoją pracę społeczną na rzecz sportu szkolnego, zdobyć dodatkową ilość punktów. Forma pracy ucznia może być różna w zależności                               od aktualnych potrzeb czy okazji w szkole (np. naprawa i konserwacja sprzętu sportowego, porządkowanie obiektów i urządzeń sportowych w szkole, wykonanie prostych przyborów         do zajęć z wychowania fizycznego, napisanie lub przyniesienie prasowych artykułów                     na gazetkę sportową, pomoc w organizacji i przeprowadzeniu szkolnych zawodów sportowych).

Prace takie uczeń powinien wykonać poza lekcją wychowania fizycznego.

W zależności od trudności zadania i wkładu pracy w jego wykonanie nauczyciel może przyznać uczniowi do  2 pkt. w semestrze.

Ad. 5. Udział w zajęciach nadobowiązkowych i zawodach sportowych.

            Za systematyczny udział w zajęciach SKS (ponad 90% obecności) uczeń może otrzymać 2,0 pkt., za mniej systematyczne uczęszczanie (ponad 75% obecności) uczeń otrzyma 1,5 pkt., a za nieregularne przychodzenie na zajęcia SKS (ponad 50% obecności) uczeń może zdobyć 1,0 pkt.

Uczeń może zdobyć  punkty także poprzez udział w zawodach sportowych według następujących kryteriów:

-        w jednych zawodach wewnątrzszkolnych                                 - 0,5 pkt.

-        za zwycięstwo w zawodach szkolnych w grze

     lub zajęcie 1 – 3 miejsca indywidualnie                                      - 1,0 pkt.

-        w zawodach powiatowych                                                         - 1,0 pkt.

-        za zajęcie 1 – 3 miejsca indywidualnie

     w zawodach powiatowych                                                          - 2,0 pkt.

-        w zawodach ćwierćfinałowych województwa

     w grach i tenisie stołowym                                                          - 1,5 pkt.

-        w zawodach półfinałowych województwa

     w grach i tenisie stołowym                                                          - 2,0 pkt.

-        w zawodach finałowych województwa

     w grach i tenisie stołowym                                                          - 3,0 pkt.

-        w zawodach finałowych województwa w l.a.,

     w biegach przełajowych, pływaniu                                              - 2,0 pkt.

-        za zdobycie medalu w zawodach wojewódzkich                       - 5,0 pkt.

-        za ustanowienie rekordu szkoły w l.a., pływaniu dodatkowo    - 2,0 pkt.

 

W zawodach szkolnych uczeń może brać udział we wszystkich dyscyplinach sportu.

W zawodach na szczeblu powiatu i wyżej uczeń może brać udział (i zdobywać punkty) tylko w jednej grze zespołowej, ale za to w kilku dyscyplinach indywidualnych. Ilość punktów                   za start w danej dyscyplinie przyznaje się za ostatni wynik w zawodach.

Odmowa ucznia w reprezentowaniu szkoły w zawodach na szczeblu powiatowym i wyższym dyskwalifikuje go w uzyskaniu oceny celującej z wych. fiz. w danym semestrze. 

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum im Józefa Wybickiego w Rypinie
    ul. Sportowa 24
    87-500 Rypin

  • +48 54 280 2331

Galeria zdjęć